Hỗ trợ bởi Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (FHI)
Ngân sách: 200.000.000 VNĐ
Thời gian: 2010-2011

Glink tiếp cận và chứng minh được sự khác biệt, mô hình nhóm tự lực Glink có thể tiếp cận MSM qua hình thức online nhằm hỗ trợ sức khỏe và truyền thông HIV.

Các dự án khác

Bản quyền Glink © 2019.