Hỗ trợ bởi MSMGF (hiện nay là MPact)
Ngân sách: 400.000.000 VNĐ
Thời gian: 2011-2012

Dự án tài trợ cho Glink thực hiện bộ tài liệu ”Speaking Out” với mục đích vận động chính sách. Đây là tài liệu tập huấn nâng cao năng lực cho các nhóm tực lực khác hoạt động trong lĩnh vực HIV/AIDS trên nhóm MSM để nâng cao vị thế và vai trò của mình.

Các dự án khác

Bản quyền Glink © 2019.