Hỗ trợ bởi USAID thông qua Trung tâm LIFE
Ngân sách: 3.650.000.000 VNĐ
Thời gian: 2014 đến nay

Mục tiêu chính của dự án: bổ sung các thiếu sót của các dự án dự phòng chưa được tiếp cận và chăm
sóc theo dõi việc tuân thủ điều trị của người sống chung với HIV và nâng cao năng lực tổ chức cộng đồng. Glink nhận về 600 chỉ tiêu trong năm 2014, 750 chỉ tiêu trong năm 2015, 2.100 chỉ tiêu trong năm 2016, 2.300 chỉ tiêu trong năm 2017 và 1.500 chỉ tiêu trong năm 2018.

Các dự án khác

Bản quyền Glink © 2019.