Tài trợ bởi Diễn đàn toàn cầu về MSM và HIV/AIDS (MSMGF – hiện nay là MPact)
Ngân sách: 660.000.000 VNĐ
Thời gian: 2016-2017

Năm 2016, dự án có mục tiêu nghiên cứu về sự kỳ thị và phân biệt đối xử tại cơ sở y tế (CSYT) với cộng đồng MSM.TG:
– Thực hiện nghiên cứu và phỏng vấn sâu trên MSM.TG về trải nghiệm kỳ thị và phân biệt đối xử tại các CSYT.
– Xây dựng bộ tài liệu tập huấn giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với MSM và TG trong dịch vụ y tế.

Năm 2017, dự án có mục tiêu là tập huấn cho các CSYT để giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử tại CSYT.
– Thực hiện các lớp tập huấn, chia sẻ kĩ năng nhằm xóa bỏ kỳ thị và phân biệt đối xử với MSM.TG tại các CSYT.
– Khảo sát, nghiên cứu sự thay đổi sau khi được tập huấn.

Năm 2018, dự án có mục tiêu là giúp Glink tài liệu hóa về mô hình của Glink, các hoạt động đánh giá xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho các tổ chức cộng đồng và nâng cao năng lực cho các đội ngũ Glink thông qua các lớp tập
huấn và đào tạo chuyên sâu.

Các dự án khác

Bản quyền Glink © CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH DANH - Copyright Glink © THANH DANH DEVEPLOPMENT AND RESEARCH CONSULTANT COMPANY LIMITED