Hỗ trợ bởi Aidsfonds
Ngân sách: 630.000.000 VNĐ
Thời gian: 2018

Mục tiêu của dự án là đánh giá nhu cầu của nhóm Mại dâm tại Miền Nam Việt Nam về tính sẵn sàng chấp nhận sử dụng PrEP và nâng cao năng lực cho nhóm Cố vấn Cộng đồng (là những trưởng nhóm của các nhóm FSW, MSW, TGSW) có năng lực đồng thực hiện việc triển khai nghiên cứu có sự tham gia của cộng đồng.

Các dự án khác

Bản quyền Glink © CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH DANH - Copyright Glink © THANH DANH DEVEPLOPMENT AND RESEARCH CONSULTANT COMPANY LIMITED