Hỗ trợ bởi Tổ chức Care thông qua Trung tâm SCDI
Ngân sách: 68.000.000 VNĐ
Thời gian: 2012

G-link tham gia Nghiên cứu tính hiệu quả về phương pháp tiếp cận liên quan đến HIV của 10 tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO) tại khu vực phía Nam.

Các dự án khác

Bản quyền Glink © 2019.