Hỗ trợ bởi Quỹ Toàn Cầu (GF) thông qua Trung tâm LIFE
Tổng ngân sách: 3.780.000.000 VNĐ
Thời gian: 2011 đến nay

Mục tiêu của dự án năm 2011 và 2013 là tiếp cận thay đổi hành vi dự phòng HIV/AIDS cho nhóm MSM.

Từ năm 2013-2016, mục tiêu chính của dự án là can thiệp dự phòng HIV/AIDS cho nhóm MSM dựa vào các đồng đẳng viên. Glink cung cấp 4 gói dịch vụ: truyền thông thay đổi hành vi, phát tài liệu truyền thông, cung cấp vật phẩm y tế (bao cao su, chất bôi trơn), chuyển gửi các dịch vụ theo nhu cầu, đặc biệt là xét nghiệm HIV.

Năm 2017 đến nay, Glink tiếp tục tham gia dự án với mục tiêu can thiệp dự phòng, đồng thời tăng
cường theo dõi hỗ trợ tuân thủ điều trị HIV cho nhóm đối tượng đích.Glink luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu hàng năm mà dự án đề ra: 100 chỉ tiêu trong năm 2011, 500 chỉ tiêu trong năm 2012, 1.000 chỉ tiêu trong năm 2013, 1.300 chỉ tiêu trong năm 2014, 1.300 chỉ tiêu trong năm 2015, 1.100 chỉ tiêu trong năm 2016, 1.100 chỉ tiêu năm 2017 và 800 chỉ tiêu năm 2018.

Các dự án khác

Bản quyền Glink © 2019.