Hỗ trợ bởi IAS
Ngân sách: 150.000.000 VNĐ
Thời gian: 2018

Mục tiêu dự án:

– Tài liệu hóa lại mô hình cung cấp dịch vụ liên quan đến HIV do nhóm KP led MSM điều hành (dịch vụ xét nghiệm và điều trị ART cho cộng đồng).

– Chia sẻ mô hình cung cấp dịch vụ cho các nước trong khu vực trong các cuộc họp thường niên của IAS.

Các dự án khác

Bản quyền Glink © CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH DANH - Copyright Glink © THANH DANH DEVEPLOPMENT AND RESEARCH CONSULTANT COMPANY LIMITED