Hỗ trợ bởi AHF Việt Nam
Ngân sách: 1.100.000.000 VNĐ
Thời gian: 2016 đến nay

Mục tiêu của dự án là triển khai dịch vụ xét nghiệm HIV tại cộng đồng và Tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức về tư vấn, xét nghiệm HIV tại cộng đồng.

Các dự án khác

Bản quyền Glink © 2019.